Vývoj medicínskeho softvéru

Ďalšie služby

radiologickaSpoločnosť SoftMedical poskytuje odborné služby v oblasti návrhu a vývoja medicínskeho softvéru, prevažne terapeutických a diagnostických systémov využívajúcich technológiu trojrozmernej rekonštrukcie obrazových dát pacientov.
Základom vysokej kvality poskytovaných služieb je participácia odborníkov s dlhoročnou praxou v oblasti vývoja medicínskeho softvéru ako aj odborníkov v oblasti medicínskej fyziky a humánnej biofyziky.Rozvojom spoločnosti vyvstala potreba kvalitnej a vždy aktuálnej internetovej prezentácie, na čo spoločnosť v prvom štvrťroku 2011 reagovala založením oddelenia pre internetovú reklamu a propagáciu. Naši odborníci aj vám radi pomôžu s prezentáciou vašej spoločnosti na internete. Súčasťou ponúkaných služieb je aj:

 • Analýza a návrh najvhodnejšieho riešenia pre vašu spoločnosť
 • Nadštandardná optimalizácia stránok pre vyhľadávacie systémy
 • Pomoc s písaním cielených reklamných textov
 • Štatistická analýza výkonnosti navrhnutého riešenia po nasadení systému do ostrej prevádzky.

Čítať viac

Oblasti aplikácie


 • Externa rádioterapia
 • Brachyterapia
 • Stereotaktická neurochirurgia
 • Stereotaktická rádioneurochirurgia
 • Asistenčná robotika

Detailné poznanie základných zobrazovacích techník využívaných v medicínskom zobrazovaní je základným predpokladom tvorby akéhokoľvek komplexného softvérového nástroja pracujúceho s obrazovými  dátami pacienta v bezfilmovom prostredí.  Všeobecné informácie o najbežnejších zobrazovacích technikách môžte nájsť na naších stránkach tu a tu.

Samozrejmosťou je podpora bezfilmovej technológie na základe štandardu pre distribúciu, spracovanie a tlač medicínskych obrazových dát - DICOM. Spomínaný štandard sa implementuje  prevažne v diagnostických a terapeutických systémoch. V systémoch pre správu, archiváciu a prenos dát je tento štandard kombinovaný so štandardom na výmenu medicínskych informácií HL7.  V prípade dát vo formáte inom ako DICOM zabezpečujeme ich transformáciu do DICOM kompatibilného formátu.

Spracovanie obrazu


V oblasti spracovania obrazu máme bohaté skúsenosti s:

 • Obrazovou fúziou, registráciou a koreláciou
 • Trojrozmernou objemovou rekonštrukciou
 • Obrazovou segmentáciou

Nakoľko sa zvyčajne jedná o prácu veľkým objemom dát, kladieme dôraz hlavne na optimálne využitie systémových prostriedkov a rýchlosť práce s dátami.


Stereotaxia


Pre systémy pracujúce so stereotaktickým koordinátnym systémom zabezpečujeme transformáciu obrazových dát pacienta do tohto koordinátneho systému s podporou väčšiny bežných lokalizačných zariadení. Takto spracované dáta je možné využiť pre následne plánovanie stereotaktickej rádiochirugickej, alebo mikroneurochirugickej terapie, či pre plánovanie stimulácie hlbokých mozgových štruktúr.

Rádioterapia a brachyterapia


Participáciou na mnohých medzinárodných projektoch naši pracovníci nadobudli bohaté skúsenosti v oblasti tvroby plánovacích systémov pre externu rádioterapiu a brachyterapiu. Nie len teoretické, ale aj praktické skúsenosti získané priamo na pracoviskách radiačnej terapie, umožnili lepšie pochopenie celého procesu plánovania liečby, čo viedlo aj ku skvalitneniu procesu vývoja a finálne k väčšej spokojnosti používateľov plánovacích systémov.